کتاب مانگا و اهورا، قسمت 15

406

در قسمت پانزدهم: «نشان «صلیب» از چه برگرفته شده است؟.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.