درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت (جلسه اول : تحول دیجیتال)

130
در این ویدئو توضیحاتی در خصوص انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و تفاوت آن با رقومی سازی و دیجیتال سازی، اکوسیستم دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال و ... داده شده است.
pixel