سوال احتمالی کنکور 99 | مبحث فشار فیزیک دهم

4,576
مطالب حفظی در فیزیک دهم به خصوص در فصل فشار و گرما‌ بیشترین شانس رو برای حضور در کنکور دارند ، تمام نکات حفظی به درد بخور از متن و نکات مربوط به شکل کتاب درسی رو در جزوه ی همایش بررسی کردیم و به تست تبدیل کردیم. برای مشاهده رایگان پیشبینی تست های کنکور در دیگر فصل ها و درس ها به سایت کنکور آی کیو به نشانی (konkuriq.com) مراجعه کنید.
pixel