معرفی نرم افزار SAP Business One

17
معرفی نرم افزار SAP Business One - شرکت ویراگستر، ارائه دهنده سیستمهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در ایران.
pixel