اولین روز زمستان همراه با دکتر سرکشیک زاده و شبکه یک

538

دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی و برند دین و زندگی کنکور ایران ، با تدریس درس 6 پیش دانشگاهی مهمان خانه شما بود www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com