بخش دوم حرکت هماهنگ ساده

335
حرکت هماهنگ ساده قسمتی از بخش سوم فیزیک 3 پایۀ دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی است. در این فیلم آموزشی استاد محمد گلزاری به تدریس مطالب مربوط به سرعت و شتاب در حرکت هماهنگ ساده و همچنین نوسانگر جرم - فنر می پردازد.www.poopakedu.ir
pixel