تحلیل ستون بتن مسلح در آباکوس

187

در این ویدئو آموزشی، ستون بتنی با سطح مقطع مربع تحت دو مرحله بارگذاری قرار گرفته است. در داخل این ستون از شبکه آرماتور طولی و عرضی استفاده شده است. در مجموع 8 میلگرد طولی به قطر 10 میلی متر و 15 میلگرد عرضی به قطر 8 میلی متر و به فواصل 20 سانتی متری از هم در درون این ستون قرار گرفته است. این ستون در یک مرحله تحت بارگذاری محوری به صورت نیرو کنترل و در مرحله بعدی تحت بارگذاری جانبی به صورت جابه جایی کنترل قرار گرفته است. در نهایت نمودار بار افزون این ستون رسم شده است. می توانید برای مشاهده ویدئوی کامل به سایت