دکتر نیلی مهرداد فلوشیپ آنکولوژی و سرطان شناسی زنان - پزشک ویکلینیک

3,487

ویکلینیک پلتفرم ارائه و تسهیل خدمات سلامت و درمان و فالوآپ سیستماتیک بیمار بر اساس پرونده تخصصی بیمار و ارائه دهنده سرویس های نوبت دهی اینترنتی و ارتباط پزشک و بیمار www.vclinic.io