پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان| ۹۸,۰۴.۱۶|بخش دوم

89

پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان با موضوع رقابت منطقه ای با آمریکا در گفت و گو با دکتر محمدعلی ربانی(رئیس مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)