مسیر برتر با بررسی آیات پر تکرار دین و زندگی 28 آذر

96

دکتر سرکشیک زاده 28 آذر ماه مهمان دیدگان پر کمهر کنکوریهای عزیز بود .و به بررسی آیات مهم و پر تکرار پایه دوم پرداخت