تصادف سهمگین در خیابان ارتش تبریز

1,090

تصادف سهمگین پراید و 206 در تقاطع خیابان ارتش در تبریز

کلاکت
کلاکت 11.1 هزار دنبال کننده