تقی زاده‌های دیروز و امروز را بشناسید!

1,726

تقی زاده تنها نمونه ای از روشنفکران غربگرایی است که حیات کشور را در وابستگی به غرب دیدند. انفعال و خودباختگی و مرعوب شدن در برابر غرب را می توان مهمترین ویژگی این جریان دانست. همان جریان که معتقد بود «باید از فَرقِ سر تا ناخن پا غربی بشویم»