مدیر گروه علم اطلاعات «سمت» در برنامه طلوع شبکه 4 سیما

144

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی استاد دانشگاه و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان مطالعه و تدوین (سمت) در برنامه طلوع شبکه چهار سیما

سمت
سمت 12 دنبال کننده