Connecting Lug

12

شبیه سازی یک مهره اتصال با روش های استاتیکی و دینامیکی و بررسی پاسخ آن ها

abaqus_journey
abaqus_journey 0 دنبال کننده