ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

bash file

1
bash file ‌در لینوکس
pixel