گفتار 36 ”پایان قصه گنج های عیسی مسیح“

118
تحلیل سخن فارابی؛ بزرگترین چهره آرمانی بشر این است که آدمی به آزادی تمام و به اختیار و انتخاب کامل خود به دین الهی گردن بگذارد.
pixel