مدرس زبان بدن تدریس زبان بدن درس 1 بهزاد حسین عباسی

1,137
09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com بهزاد حسین عباسی مدرس زبان بدن مدرسبادی لنگوئج body language مدرس فروش مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس CRM تدریس دوره های زبان بدن در سازمان شما مدیریت تلگرام https://telegram.me/crm_marketing ایسنتاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس مدیریت مدرس زبان بدن بهزاد حسین عباسی
pixel