نفت عربستان را میخوریم

542
انصاری:ما از عربستان به كوری چشم شما پول نفت میگیریم.......... مفت خورهای وهابی.....
pixel