همیاران مهر - صدقه جاری

845

در طرح همیاران مهر شما نه دست یک نفر، بلکه با همان نیرو دست ده ها نفر را می گیرید. شما می توانید کمک های خود را به صورت صلح، نزد بانک قرض الحسنه بگذارید تا از محل مهربانی شما، اقشار نیازمند جامعه پشتیبانی شوند.