کلید غیر تماسی مخصوص عدم انتقال ویروس و میکروب

23
کلیدهای غیر تماسی مخصوص مواردی است که نیاز به لمس کلید جهت باز و بسته کردن یا روشن و خاموش کردن نمیباشد. بدین ترتیب از انتقال ویروس جلوگیری می شود.
pixel