سمینار بازرگانان کوچک به همت اتاق بازرگانی بخش 1

429
نخستین سمینار بازرگانان کوچک در استان زنجان به همت اتاق بازرگانی (بخش اول)
pixel