زبان جغرافیایی

129

زبان جغرافیایی وضعیتی است که نام خود را از شکل زبان می‌گیرد که در روی زبان و کناره‌های خود شبیه نقشه می‌شود. همچنین این وضعیت در سایر نواحی دهان نیز قابل مشاهده می‌باشد.

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده