شب دهم عاشورا ( حاج محمود کریمی ) روضه حضرت عباس بخش 1

1,492

دل زمین میلرزه از بغضی که توی گلوشه// نگین دستای خاتم یه محمل تیره پوشه// از سوز ناله بانو//سیل اشک روونه//دله کباب میشه وقتی//فاطمه روضه میخونه//دشمنا میوه قلبمو چیدن//بی کفن سرشو تشنه بریدن//