موهای کاشته شده امکان ریزش دارند؟

3,311

موهای کاشته شده امکان ریزش دارند؟ در دو مورد امکان ریزش دارند مورد اول: به دلیل ضعف تکنیک کاشت است که در کوتاه مدت ریزش دارد و دلیل این اتفاق کاشت موی مرده یا نیمه مرده و یا کاشت موی زنده در محل مرده است مورد دوم: برداشت مو از منطقه ای برداشت می شود که استعداد ریزش دارد یعنی از بانک موی واقعی برداشت نشده است