طب اسلامی کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان - جلد1 جلسه9

681

تدریس کتاب طب الرسول توسط مؤلف آن، حضرت آیت الله تبریزیان جلد اول جلسه نهم isdrug.ir استفاده و بازنشر این مطالب، بدون ذکر منبع شرعاً جایز نیست.