سامانه بانکی نابینایان

37
یک دستگاه ساده که به میزان قابل توجهی در بهره مندی نابینایان از خدمات بانکی کمک می کند، نوآوری و تکنولوژی هدف نهم سند توسعه پایدار است، راه کارهای نوآورانه یکی از مبانی کاهش نابرابری است که حمایت از آنها می تواند در سیاست ها و برنامه های #کارخانه_نوآوری و وزارت ارتباطات قرار گیرد. این فیلم در موسسه ملل گرفته شده است.
pixel