مخفی کردن بیماری کرونا، نوعی تجاوز به حقوق دیگران است

141
مخفی کردن بیماری کرونا، نوعی تجاوز به حقوق دیگران است/ اجرای دستورالعمل های بهداشتی نیازمند ضمانت اجرا است/از فردا استفاده از ماسک در مکان های سرپوشیده جمعی الزامی است
pixel