اعتراض شدید خانواده های داغدار معدنکاران

3,920
پدر یکی از قربانیان معدن آزادشهر: نوه ام از دیشب بابا بابا می کنه
pixel