بغداد - عراق / کرگیری تاسیسات

617
کرگیری از سقف های دال بتنی ورزشگاه الزوراء بغداد جهت عبور لوله های تاسیساتی http://www.tabrizcorecut.com/برش-بتن-مسلح/
pixel