غارت نرگس زارهای جره کازرون شیراز

4,543

گل های بزرگترین نرگس زار طبیعی کشور در نبود ماموران منابع طبیعی چیده شد. پیش از این قرار بود این نرگس زارها برای بازدید گردشگران توسعه پیدا کند.

عصر ایران
عصر ایران 5.3 هزار دنبال کننده