مشارکت محلی در ساخت مدرسه

121

اهالی سید بار در بلوچستان می خواهند با همکاری یک سازمان مردم نهاد در روستای خود مدرسه بسازند. با هم ببینیم.