کتاب داریوش دادگر

434

«پارسی» نخستین شکل از «منِ ایرانی» است که با خودآگاهی تاریخی و رمزگذاری ای درونزاد بر صحنه اسناد تاریخی پدیدار می شود.چگونگی تعریف و رمزگذاری این منِ نوساخته،شیوه چفت و بست شدن اش با نهادهای اقتصادی و سیاسی،زمینه دینی و بافت معنایی پشتیبان آن موضوع اصلی این کتاب است.نسخه الکترونیکی:http://soshians.ir/faنسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید09372320765

۲ سال پیش
آموزشی
#