کتاب اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی

447

سیمای پهلوانان در اساطیر ایرانی چیست؟ تصویر انسان آرمانی بر مبنای اساطیر ایرانی چگونه است؟به کدام دانش و کدام اندوخته معنایی نیاز داریم تا«من آرمانی»خویش را بازسازی کنیم؟آیا می توان گفت که پهلوانان نقطه تبلوری اند که چکیده معناها و بنیادهای نظام اخلاقی یک تمدن در آن متراکم می شود؟نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/faنسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید 09372320765

۲ سال پیش
آموزشی
#