میزگرد گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل - مجله حسابدار، 10 اردیبهشت 1398

432
اعضای کارگروه گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ایران، در بخشی از این میزگرد به ارائه توضیحاتی درباره نحوه برگزاری نخستین «آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل (20 و 21 اردیبهشت 1398)» توسط انجمن حسابداران خبره ایران پرداخته اند. متن کامل این میزگرد در شماره فروردین و اردیبهشت 1398 مجله حسابدار - نشریه انجمن حسابداران خبره ایران - منتشر می شود. hesabdar.iica.ir
pixel