موی شوره دار، صحت نداره!

531
این یک فصل الخطاب است: " موی شوره دار، صحت نداره!"
pixel