طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS

281

طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS اطلاعات بیشتر و دانلود: https://shop.sazeplus.com/?p=2216

سازه پلاس
سازه پلاس 285 دنبال کننده