روز اول سیتروئن مسابقات رالی جهانی - مکزیک

708

بازگشت قدرتمند سباستین لوب با پیروزی در 4 مرحله ویژه