ترکه بازی یاچوبازی بختیاری ها

214

مستندکوتاه ازرسم چوبازی وترکه بازی بختیاری هادرچهارمحال وبختیاری همراه توضیحاتی برای شناخت این رسم بختیاری ها