برخورد شایسته مردم افغانستان با اخاذان مذهبی!!!!!!!!!!!

253

برخورد شایسته مردم افغانستان با افرادی که به اسم مذهب و ساخت مسجد و... از مردم اخاذی می کردند!!!!