کوچینگ چیست؟

240
کوچینگ (Coaching) حرفه ای است که از روانشناسی، مربیگری ورزشی و مدیریت استفاده می کند و هدف آن "تحول" افراد است. یک کوچ (Coach) با استفاده از ابزارهای روانشناسانه به کندوکاو خواسته های واقعی مراجع، چهارچوب های ارزشی، باورها و تعهدات ناخودآگاه و ... می پردازد. سپس همچون مدیری شرایط فعلی و مطلوب مراجع را بررسی می کند تا بتواند برنامه ای عملیاتی برای مراجع تنظیم کند. در نهایت مانند یک مربی ورزشی، تمرینات و اقدامات مورد نیاز مراجع را تعیین کرده و بر انجام شدن آن نظارت می کند. هدف کوچینگ رساندن مراجع به نتیجه است
pixel