آموزش حسابداری و استخدام - پس از ده جلسه و قبل از اتمام دوره حسابدار شدم

141

دو سال بیکاری بخاطر فکر اشتباه. داستان اشتغال این خانم را حتما ببینید!!!