زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد فریاد العطش ز بیابان کربلا

141
pixel