انتقال بیمار - تکنیکها و روشها

1,393

این ویدیو به مراقب تکنیکهای نقل و انتقال بیمار را از تخت به ویلچر و بالعکس همچنین بلند کردن بیمار از زمین را آموزش می دهد. هدف جابجا کردن بیکار به طریقی ایمن و بدون آسیب دیدن مراقب و بیمار می باشد.