ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انتقال بیمار - تکنیکها و روشها

3,040
3,040 بازدید
اشتراک گذاری
این ویدیو به مراقب تکنیکهای نقل و انتقال بیمار را از تخت به ویلچر و بالعکس همچنین بلند کردن بیمار از زمین را آموزش می دهد. هدف جابجا کردن بیکار به طریقی ایمن و بدون آسیب دیدن مراقب و بیمار می باشد.
pixel