حرکت نمایشی جدیدفوتبال توسط رسول مزروعی

232
حرکت کپی حرکتی که درعصرجدید زده شد حرکت بسیارساده آموزش فوتبال فری استایل حرکات نمایشی با توپ توسط فوتبالیست هنرمندرسول مزروعی اصفهان
pixel