آموزش حسابداری و استخدام -من بالاجبار و به صورت اتفاقی حسابدار شدم؟!!!!

147

در این فیلم داستان خانمی که به صورت اتفاقی تبدیل به یک حسابدار شده است را ببینید