اهدای عضو اهدای زندگی

304

اعدادی هستند که فراتر از دنیای ریاضیات آگاهی منتقل می‌کنند. اعدادی که مرز فهم ما را از انسانیت جا به ‌جا می‌کنند. اعدادی که دانستنشان به هر یک از ما انگیزه می‌دهند برای داشتن آرزوهای خوب. برای تلاشی بیشتر تا جهانی زیباتر داشته باشیم.

pixel