صدای کلون یا کوبۀ درب های قدیم در ایران

2,831

در گذشته برای کوبیدن درب از کلون یا کوبه استفاده می کردند. کلون ها اغلب دو نوع متفاوت داشتند که به صورت گرد و کشیده بودند. علت این دو نوع، تغییر صدای آن ها پس از ضربه زدن بود. به این منظور که کلون گرد صدای ظریف تری و کلون کشیده صدای بم تری داشته است. این دو نوع صدا نشانگر جنسیت فرد پشت درب بوده است و افراد داخل منزل از روی صدا تشخیص می دادند که فرد پشت درب مرد یا زن است.

آرک توریسم
آرک توریسم 2 دنبال کننده