گذری بر تاریخچه جزن - قسمت سه از سه

115

صحبت هایی درباره تاریخچه روستای جزن(گز) دامغان | قسمت سه از سه