رفع اتهام از HTLV

25

ارائه خدمات تخصصی مشاوره، پیشگیری و مراقبت HTLV و بیماری های وابسته در درمانگاه تخصصی داخلی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاری مرکز عفونت های منتقله از خون جهاددانشگاهی خراسان رضوی نشانی: مشهد- میدان 10 دی- خیابان رازی غربی- درمانگاه تتخصصی داخلی جهاددانشگاهی خراسان رضوی ☎️ تلفن تماس: 40-31997693

pixel